กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเยาวพา วัลลิยสัจจกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ