ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร
โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร  ตั้งอยู่เลขที่  177  หมู่ที่ 4  ตำบลนาเมืองเพชร  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง  มีเนื้อที่  23  ไร่  2  งาน  42  ตารางวา  โทรศัพท์  0-7527-8159  เดิมสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ปัจจุบันเปลี่ยนมาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อ วันที่  7  กรกฎาคม  2546  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
@ เปิดทำการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
@ โรงเรียนเปิดสอนครั้งแรก เมื่อ วันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2487
@ เขตบริการของโรงเรียน  หมู่ที่ 2 , 3 , 4 และ 5
@ เขตการปกครอง  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเมืองเพชร
@ สาธารณูปโภค  มีไฟฟ้าใช้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บ่อน้ำตื้น(ใช้ไม่ได้) ถังเก็บน้ำฝน แบบ
ฝ.30พิเศษ จำนวน 4 ถัง  และโทรศัพท์  ใช้น้ำจากประปาภูเขา