กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวรวุฒิ ทองย้อย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมศักดิ์ คงชู
ครูอัตราจ้าง

นางสาวหทัยทิพย์ รักทองอิน
ครูอัตราจ้าง