กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายยงยุทธ์ แซ่ตั้น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอุบล พัฒนโก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางชุติมา เชี่ยเท่า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวกรกนก โพธิ์แก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0