กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรัชราพร ทองรักศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางหวานใจ จันทร์ฝาก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวพชรพร อรรถสงเคราะห์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0