กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศราวุฒิ ส่งแสง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางยุราวัลภ์ ศิริอนันต์โสภา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0

นางสาวเบญจวรรณ์ คีรีรัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางบุญศิริ หอยสังข์
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน