กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางชนิกานต์ อรรณพ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์