ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร ปีการศึกษา 2562
ชั้นเรียน นักเรียนเต็ม
ชาย หญิง รวม
อ.1 16 8 24
อ.2 14 20 34
อ.3 21 7 28
รวมอนุบาล 51 35 86
ป.1 16 15 31
ป.2 14 16 30
ป.3 16 9 25
ป.4 14 13 27
ป.5 18 14 32
ป.6 17 13 30
รวมประถม 95 80 175
ม.1 20 17 37
ม.2 13 18 31
ม.3 11 16 27
รวมมัธยม 44 51 95
รวมทั้งสิ้น 190 166 356

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร ปีการศึกษา 2561
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร ปีการศึกษา 2560
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อบ.1 10 5 15 1
อบ.2 13 11 24 1
อบ.3 11 7 18 1
รวม อบ. 34 23 57 3
ป.1 19 11 30 1
ป.2 10 12 22 1
ป.3 12 13 25 1
ป.4 17 10 27 1
ป.5 8 9 17 1
ป.6 14 9 23 1
รวมประถม 80 64 144 6
ม.1 18 16 34 1
ม.2 9 17 26 1
ม.3 10 4 14 1
รวมมัธยมต้น 37 37 74 3
รวมทั้งหมด 151 124 275 12
 
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร ปีการศึกษา 2559
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ 0 0 0 0
อบ.1 9 8 17 1
อบ.2 19 8 27 1
รวม อบ. 28 16 44 2
ป.1 12 14 26 1
ป.2 13 9 22 1
ป.3 15 4 19 1
ป.4 9 9 18 1
ป.5 13 9 22 1
ป.6 7 9 16 1
รวมประถม 69 54 123 6
ม.1 15 19 34 1
ม.2 13 3 16 1
ม.3 5 9 14 1
รวมมัธยมต้น 33 31 64 3
รวมทั้งหมด 130 101 231 11
 
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร ปีการศึกษา 2558
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ 0 0 0 0
อบ.1 16 9 25 1
อบ.2 5 12 17 1
รวม อบ. 21 21 42 2
ป.1 12 12 24 1
ป.2 12 6 18 1
ป.3 10 7 17 1
ป.4 8 10 18 1
ป.5 11 10 21 1
ป.6 7 14 21 1
รวมประถม 60 59 119 6
ม.1 13 4 17 1
ม.2 6 9 15 1
ม.3 2 6 8 1
รวมมัธยมต้น 21 19 40 3
รวมทั้งหมด 102 99 201 11