ปฐมวัย

นางสุภาภรณ์ ราชแป้น
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวชนันยา ขุนทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวสาธิกา รองเมือง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0