วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (VISION)

               “ โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร  มีความมุ่งมั่นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง สุขภาพดี มีสุข ”

               ปรัชญาโรงเรียน
            พัฒนาวิชาการ                        มุ่งสู่มาตรฐาน
           ประสานความร่วมมือ                 ยึดถือคุณธรรม