คณะผู้บริหาร

นายพิทยา ทองย้อย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา