สังคมดิจิทัล
Digital literacy

Digital literacy คืออะไร

ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy หมายถึง ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

 

ทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ

การใช้ (Use)

เข้าใจ (Understand)

การสร้าง (create)

เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Cr.สำนักงาน ก.พ.  https://www.ocsc.go.th/

โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2562,00:00   อ่าน 36 ครั้ง