ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คู่มือโรงเรียน
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 39
คู่มือประชาชนโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 36
คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 39
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 38
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครูโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 41
วิชาการ
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 308.43 KB 5