ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 ก.ค. 62 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาโครงการการนิเทศบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาโครงการการนิเทศบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
25 ก.ค. 62 ถึง 26 ก.ค. 62 แข่งขันกรีฑา กลุ่มเครือข่ายวิจิตรอันดามัน
17 ก.ค. 62 วันเข้าพรรษา
16 ก.ค. 62 วันอาสาฬหบูชา
03 ก.ค. 62 ถึง 05 ก.ค. 62 แข่งขันกีฬา กลุ่มเครือข่ายวิจิตรอันดามัน
29 มี.ค. 61 รับวุฒิบัตรจบการศึกษาปี 2560
รับวุฒิบัตรจบการศึกษาปี 256 ของนักเรียนชั้น ระดับ ปฐมวัย ปีที่ 3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
15 มี.ค. 61 ถึง 16 มี.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
แต่งกายชุดนักเรียน
05 มี.ค. 61 การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้น ป.2 ป.4 และ ป.5
ชุดนักเรียน
02 มี.ค. 61 การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้น ป.1

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้น ป.1

27 ก.พ. 61 การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560
การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 
ของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2